REGULAMIN   Leave a comment

Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe “Hydroaktywni 2016″

zwane w dalszej części Zawodami Kajakowymi

Regulamin

 

 • 1

Cel imprezy:

Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój kajakarstwa w Sulęczynie i na Kaszubach. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promowanie miejscowych szlaków wodnych (rz. Słupia) oraz walorów sportowych i turystycznych gminy Sulęczyno.

 • 2

Organizator:

Organizatorami „Ogólnopolskich Amatorskich Zawodów Kajakowych Hydroaktywni 2016” są Fundacja „Aby chciało się chcieć” oraz operator turystyki kajakowej Przystań Kajakowa Kajaki-Słupia s.c. Kontakt – tel. 691 350 500, e-mail: biuro@kajaki-slupia.pl

 • 3

Miejsce i termin:

Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „KAJLANDIA” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej. Zawody rozegrane zostaną w dwóch etapach na jeziorze Węgorzyno oraz rzece Słupi. Impreza odbędzie się 4 czerwca 2016 roku.

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia – bez względu na umiejętności i doświadczenie kajakarskie.
 2. Dopuszcza się możliwość startu osoby niepełnoletniej w osadzie dwójkowej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod warunkiem, że:
 3. a) w przypadku wieku uczestnika powyżej 16 lat, druga osoba w osadzie ukończyła 18 lat
 4. b) w przypadku wieku uczestnika poniżej 16 lat, drugą osobą w osadzie jest jej rodzic lub prawny opiekun
 5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich, odpowiedzialność przejmują rodzice lub prawni opiekunowie) i:

a ) ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie

b ) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Zawodami Kajakowymi

c ) przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach Kajakowych

 1. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub podpisać stosowne oświadczenie.
 2. Uczestnicy  startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
 3. Organizator zapewnia kajaki, kamizelki oraz wiosła.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adresbiuro@kajaki-slupia.pl
 5. Udział w zawodach należy potwierdzić wpłatą wpisowego w wysokości 50 złotych na konto Fundacji „Aby chciało się chcieć” po otrzymaniu informacji o przyjęciu na zawody. Numer konta: BGŻ 93 2030 0045 1110 0000 0222 8170. W tytule przelewu należy wpisać: „Hydroaktywni 2014”, imię, nazwisko zawodnika/ów.
 6. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:

– pełne dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia

– akceptację Regulaminu

– przyjęcie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia powierzonego sprzętu

– zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Zawodów

 1. W czasie trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 • 5

Trasa zawodów.

Wyścig będzie się odbywał w II etapach.

I etap – jeziorny odbędzie się na jez. Węgorzyno.  Uczestnicy zostaną połączeni w grupy /4 osady/ i start odbędzie się  dla czterech osad /każda z innej drużyny/ wspólny, pozostałe osady zostaną puszczone w odstępach czasowych. Trasa obejmuje 3 pętle wyznaczone na jeziorze wraz z wyznaczonymi przeszkodami. Liczy się czas przepłynięcia trasy. Długość ok. 5 km

II etap – jezioro + rzeka Słupia i Rynna Sulęczyńska z zadaniami specjalnymi. Ten etap uczestnicy zobowiązani są pokonywać w kaskach przygotowanych przez organizatora lub własnych. Osady będą startować jako drużyna wspólnie /4 osady/ a pozostałe w odstępach czasowych. Liczy się czas przepłynięcia trasy. Długość ok. 4 km.

Łączny wynik zawodów – podsumowanie pkt. z I etapu / zajęte miejsce/ + czas z II etapu /zajęte miejsce/. W przypadku tych samych miejsc w dwóch etapach wygrywa osada która wygra etap II /czas przepłynięcia/.

Dodatkowo zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejsca drużynowe jako suma poszczególnych czasów wylosowanych osad do drużyny /dwie osady jedynkowe i dwie dwójkowe/.

Szczegóły trasy (mapa) oraz punktacji zostaną dostarczone zawodnikom w dniu zawodów, podczas rejestracji.

 • 6

Kategorie startowe:

 1. W spływie biorą udział zespoły:

– jednoosobowe,

– dwuosobowe.

 1. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w Biurze Zawodów.
 2. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
 • 7

Bezpieczeństwo:

 1. Informacje ogólne
 2. a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.
 3. b) Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają ratownicy wodni rozlokowani w newralgicznych miejscach odbywania Zawodów.
 4. c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 5. d) Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora oraz zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
 6. e) Każdy uczestnik ZAWODÓW KAJAKOWYCH zobowiązany jest do pływania podczas rywalizacji na wodzie w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
 7. f) Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW.
 8. Ruch wodny
 9. a) Spływy będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
 10. b) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z innymi jednostkami pływającymi.
 11. c) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność i bezwzględnie ustąpić prawa drogi łodziom żaglowym oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.
 12. d) Na trasie mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
 13. Warunki atmosferyczne
 14. a) Zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
 15. b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo do:

– w przypadku zmiany warunków atmosferycznych lub stanu wody – skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy,

– w przypadku drastycznego załamania pogody – odwołania zawodów.

 1. c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednie decyzje.
 2. Procedury w razie wypadku
 3. a) Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.
 4. b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi lub osobom trzecim w razie wypadku.
 5. c) W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z innego zespołu lub osobom trzecim, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 6. d) Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy od Organizatorów.
 • 8

Inne informacje

 1. Zasady Fair-Play
 2. a) Aby rywalizacja w ramach Zawodów Kajakowych przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
 3. b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:

– wolniejszy zespół (kajak) powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,

– uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,

– zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa regulującego ruch wodny,

– podczas płynięcia osada nie może przeszkadzać innym zespołom, zwłaszcza odpychać lub uderzać w ich kajak i wiosła,

– zespół, który zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty innego zespołu na trasie winien zgłosić to Organizatorowi, a także w miarę własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.

 

 1. Ochrona środowiska naturalnego
 2. a) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
 3. b) Nie wolno wyrzucać żadnych śmieci z kajaka. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją.

 

 1. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne
 2. a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów nie mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora.
 3. b) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
 4. c) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
 5. d) Zawodnik wkraczając na metę nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora.

 

 1. Inne
 2. a) Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest zabroniona.
 3. b) W miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora.
 • 9

Zakazy i obowiązki:

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Odcinki trasy, na których istnieje możliwość wykorzystania transportu, mogą być obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się na wodzie i przepisów ruchu wodnego.
 4. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.
 • 10

 Postanowienia końcowe:

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Zawodów Kajakowych.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Zawodami Kajakowymi, w tym zawodników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 4. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
 5. Zawodnicy podczas Zawodów Kajakowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, Organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
 6. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej uczestnikami.
 7. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
 8. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 9. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu zawodów.
 10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

 

Reklamy

Posted Luty 25, 2012 by piotrzaton

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: